Všeobecné obchodní podmínky

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, Am Hartholz 4, D-82239 Alling, dále jen „prodejce“. 

Stav 2016

§ 1 Všeobecné údaje, definice pojmů

(1) Prodejce nabízí zboží přes e-shop. Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro obchodní vztah mezi prodejcem a zákazníkem ve znění, které platí v době objednávky.

(2) Spotřebitelem je každá fyzická osoba, uzavírající právní obchod k účelům, které převážně nemají žádnou souvislost s její komerční ani samostatnou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo osobní společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu vykonávají svou komerční nebo samostatnou profesní činnost. Zákazníky ve smyslu obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé.

(3) Individuální smluvní dohody mají před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Odlišné, rozporuplné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky se nestávají součástí smlouvy kromě případů, kdy je jejich platnost výslovně schválena.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Prezentace zboží na webových stránkách prodejce nepředstavuje nabídku v právním smyslu, nýbrž pouze výzvu pro zákazníka k poskytnutí nabídky v právním smyslu. Objednané zboží se může na základě technických možností zobrazení v spravedlivě požadovatelném rámci odlišovat od zboží, prezentovaného na internetu, zejména přitom může dojít k barevným odchylkám, jejichž akceptování lze spravedlivě požadovat.

(2) Objednávku může zákazník realizovat přes internetové stránky prodejce, e-mailem, faxem nebo písemnou formou. Objednávka zákazníka představuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy na objednávané zboží.

(3) Prodejce potvrdí doručení objednávky zákazníka neprodleně faxem nebo e-mailem.

a) Kupní smlouva není realizována při placení předem/ bankovním převodem nebo dobírkou tímto potvrzením objednávky, nýbrž až zasláním samostatného e-mailu s potvrzením objednávky nebo dodávkou zboží. Prodejce je při platbě předem/ bankovním převodu nebo dobírce oprávněn k akceptování smluvní nabídky v objednávce během 2 pracovních dnů. Z právního hlediska jsou přijetí nabídky nebo dodávka objednaného zboží během této lhůty rovnocenné.

b) Při platbě metodou PayPal je smlouva realizována již platebním příkazem zákazníka. Podmínkou pro účinné uzavření smlouvy je vždy skutečnost, že je proces objednávky uzavřen odesláním objednávky.

(4) Uzavření smlouvy probíhá s tou výhradou, že v případě nesprávné nebo ne řádně provedené vlastní zásobovací dodávky výkon neproběhne nebo proběhne pouze částečně. Toto pravidlo platí pouze v tom případě, že neuskutečněná dodávka není způsobena prodejcem a tento s patřičnou péčí uzavřel konkrétní zajišťovací obchod s dodavatelem. Prodejce provede veškeré spravedlivě požadovatelné úkony k opatření zboží. V opačném případě bude platba neprodleně vrácena. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován.

(5) Pokud zákazník zboží objedná elektronickou formou, je smluvní text prodejcem uložen a zákazníkovi i s právně integrovanými všeobecnými obchodními podmínkami zaslán po uzavření smlouvy e-mailem.

§ 3 Výhrada vlastnictví

(1) U spotřebitelů si prodejce vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného uhrazení kupní ceny. U podnikatelů si prodejce vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu.

(2) Při porušování smlouvy ze strany zákazníka, zejména při prodlení v platbách, nesprávných údajích zákazníka o jeho bonitě nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je prodejce (případně po poskytnutí lhůty) oprávněn k odstoupení od smlouvy a vyžádání zboží v souladu se smlouvou, pokud zákazník ještě neprovedl platbu nebo ji neprovedl v plné výši.

(3) Podnikatel je oprávněn zboží v řádném obchodním procesu dále prodávat a postupuje tímto prodejci již nyní veškeré pohledávky ve výši částky faktury, které mu vzniknou dalším prodejem oproti třetím subjektům. Prodejce postoupení přijímá. Po postoupení je podnikatel oprávněn k inkasu pohledávky. Prodejce si vyhrazuje právo inkasovat pohledávku sám, jakmile podnikatel řádně neplní své platební závazky a dostane se s platbou do prodlení.

(4) Prodejce se zavazuje, že příslušné jistiny na požádání zákazníka uvolní natolik, nakolik realizovatelná hodnota zboží překračuje zajišťovanou pohledávku o více než 10%. Volba uvolňovaných jistin přitom přísluší prodejci.

§ 4 Odměna

(1) Uvedená kupní cena je závazná. V kupní ceně je obsažena zákonná DPH. Přepravní náklady expedice jsou uvedeny pod kolonkou Expedice. Náklady na balení jsou v expedičních nákladech již obsaženy.

(2) Zákazník se zavazuje uhradit celkovou cenu během 14 dnů po obdržení potvrzení zakázky e-mailem, resp. obdržení faktury. Po uplynutí této lhůty se zákazník dostává s platbou do prodlení. Spotřebitel je povinen během prodlení úročit dluh ve výši 5% nad základní úrokovou sazbou. Podnikatel je povinen během prodlení úročit dluh ve výši 9% nad základní úrokovou sazbou. Podnikatel při prodlení s pohledávkou kromě toho dluží paušální platbu ve výši 40 Euro. Toto pravidlo platí i tehdy, pokud je podnikatel v prodlení se zálohovou platbou nebo jinými splátkami. Oproti podnikateli si prodejce vyhrazuje uplatnění vyšší škody z prodlení. Paušál podle věty 5 se započítává na dlužný nárok na náhradu škody, pokud je škoda odůvodněna v nákladech právního stíhání.

(3) Zákazník má právo na zápočet jen tehdy, pokud jsou jeho protinároky právoplatně zjištěny, uznány nebo nejsou prodejcem rozporovány. Právo kupujícího na zápočet se smluvními a jinými nároky z dohodnutého obchodu nebo realizace tohoto smluvního vztahu tímto zůstává nedotčeno. Zákazník může právo na zadržování vykonat pouze tehdy, pokud jeho protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

§ 5 Možnosti platby

(1) Zákazníci mohou kupní cenu uhradit předem/ bankovním převodem, metodou PayPal nebo dobírkou.

(2) Při platbě metodou PayPal se zákazník musí zaregistrovat na www.paypal.de. Platí podmínky používání podle paypal.de [www.paypal.de].

(3) Při platbě dobírkou provádí zákazník platbu přímo u spediční firmy.

(6) Informace o případně vzniklých nákladech zvolené platební metody naleznete v našich podmínkách Informace pro zákazníky a v přehledu platebních metod na našich internetových stránkách.

§ 6 Expedice

(1) Prodejce dodává výlučně ve Spolkové republice Německo.

(2) Dodací lhůta pro dodávky v rámci Německa je uvedena na příslušné stránce nabídek. Začátek dodací lhůty je určen (v závislosti na zvolené metodě platby) podle odstavce 3 až 4.

(3) Při platbě předem/ bankovním převodem nebo metodou PayPal začíná dodací lhůta jeden den po podání platebního příkazu. U všech ostatních platebních metod začíná tato lhůta jeden den po objednávce.

(4) Pokud začátek nebo konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo zákonný svátek, posouvá se začátek, resp. konec lhůty na následující pracovní den.

(5) V souvislosti s výhradou řádné vlastní zásobovací dodávky odkazuje prodejce na § 2 odst. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(6) Prodejce je oprávněn provést částečnou dodávku, pokud lze akceptování částečné dodávky se zohledněním zájmů od zákazníka spravedlivě požadovat. Taková dodávka nemá vliv na obsah smlouvy, zejména na prodejcem dluženou platbu nebo dohodnutou lhůtu platby. Zákazníkovi částečnou dodávkou nevznikají žádné další náklady.

§ 7 Přechod rizik

(1) U spotřebitelů přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení prodávaného zboží na spotřebitele i při zasilatelském nákupu předáním zboží.

(2) U podnikatelů přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení zboží na podnikatele předáním zboží; při zasilatelském nákupu vydáním zboží spediční firmě, řidiči, resp. osobě či subjektu, který je určen k realizaci expedice.

(3) Pokud je zákazník v prodlení s přijetím zboží, je situace stejná, jako kdyby mu zboží bylo předáno.

§ 8 Záruka

(1) Zákazníkovi přísluší zákonné právo na záruku, které je modifikováno podle §§ 8, 9 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(2) Objednané zboží se může v rámci spravedlivě požadovatelných podmínek nepatrně odlišovat od zboží, zobrazeného na internetu. Tímto odkazujeme na § 2 odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Spotřebitelé si mohou vybrat, zda budou požadovat dodatečné plnění dodatečnou opravou nebo náhradní dodávkou. Prodejce je oprávněn odmítnout způsob zvoleného dodatečného plnění, pokud je tento způsob možný pouze s nepřiměřenými náklady a jiný způsob dodatečného plnění nepředstavuje pro spotřebitele výrazné znevýhodnění. U podnikatelů poskytuje prodejce za vady zboží nejprve dle své volby záruku opravou nebo náhradní dodávkou.

(4) Pokud dodatečné plnění nemohlo být realizováno, může zákazník dle své volby požadovat snížení kupní ceny, zrušení smlouvy (odstoupení) nebo náhradu škody místo realizace výkonu. Při nepodstatných závadách nepřísluší zákazníkovi (se zohledněním oboustranných zájmů) žádné právo na odstoupení. Místo náhrady škody za neprovedení výkonu může zákazník požadovat náhradu marných nákladů v rámci § 284 BGB, které v důvěře v dodávku zboží učinil a řádným způsobem učinit mohl. Pokud zákazník zvolí náhradu škody místo realizace výkonu, platí omezení ručení podle § 9 odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(5) Podnikatelé musejí prodejci oznámit zřejmé vady dodaného zboží během lhůty dvou týdnů od přijetí zboží; v opačném případě je uplatňování záručního nároku vyloučeno. Pro dodržení lhůty postačuje včasné odeslání, resp. oznámení. Pro obchodníky platí § 377 obchodního zákoníku.

(6) Pokud je zákazník podnikatel, platí jako provedení zboží zásadně pouze popis produktu prodejce. Veřejné výroky, vychvalování nebo reklama výrobce nepředstavuji žádné smluvně dohodnuté parametry zboží.

(7) Záruční lhůta pro spotřebitele obnáší 2 roky od dodávky zboží. Na rozdíl od tohoto ustanovení je záruční lhůta pro podnikatele 1 rok od dodávky. U použitých věcí je záruční lhůta také jeden rok od dodávky zboží. Jednoroční záruční lhůta neplatí, pokud lze prodejci vyčíst hrubé zavinění, dále nikoli v případě prodejcem zaviněných poranění a poškození zdraví a při ztrátě života zákazníka, v případě záruky a v případě regresu dodávky podle §§ 478, 479 obchodního zákoníku. Ručení prodejce podle zákona o ručení za produkt zůstává tímto nedotčeno.

(8) Na rozdíl od odst. 7 platí regulérní lhůta promlčení, pokud prodejce určitou vadu úmyslně zamlčel.

(9) Prodejce zákazníkovi v právním smyslu neposkytuje žádné záruky, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Záruky výrobce zůstávají tímto nedotčeny.

§ 9 Omezení ručení

(1) U porušení povinností z mírné nedbalosti se ručení omezuje podle druhu zboží na předvídatelnou, smluvní typickou, bezprostřední průměrnou škodu. Toto ustanovení platí i u porušení povinností z mírné nedbalosti zákonných zástupců nebo zaměstnanců, resp. pomocníků prodejce. Prodejce neručí při porušení nepodstatných smluvních povinností z mírné nedbalosti. Oproti tomu ručí za porušení podstatných smluvních právních pozic zákazníka. Podstatné smluvní právní pozice jsou takové, které má smlouva zákazníkovi podle obsahu a účelu smlouvy poskytovat. Prodejce dále ručí za porušování povinností, jejichž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž splnění se zákazník smí spoléhat.

(2) Shora uvedená omezení ručení se netýkají nároků zákazníka ze záruk a/nebo ručení za produkt. Omezení ručení dále neplatí při úmyslu, porušení smluvně zásadních povinností a prodejcem zaviněných poranění a poškození zdraví, resp. při ztrátě života zákazníka.

(3) Prodejce ručí pouze za vlastní obsahy na internetové stránce svého e-shopu. Pokud je přes odkazy umožněn přístup k jiným internetovým stránkám, není prodejce odpovědným za zde obsažené cizí obsahy informací. Cizí obsahy informací nevydává za vlastní. Pokud prodejce zjistí protiprávní obsahy na externích internetových stránkách, přístup k těmto stránkám neprodleně zablokuje.

§ 10 Závěrečná ustanovení, smírné řešení sporů

Platí právo Spolkové republiky Německo. U spotřebitelů, kteří smlouvu neuzavírají k profesním nebo komerčním účelům, platí tato volba práva pouze v té souvislosti, že nebude rušena poskytnutá ochrana povinnými ustanoveními práva toho státu, ve kterém má spotřebitel svůj obvyklý pobyt. Ustanovení nákupního práva UN nejsou aplikována. §§ 161, 640 TDSG zůstávají nedotčeny.

(2) Pokud je zákazník obchodníkem, právní osobou veřejného práva nebo představuje veřejně-právní zvláštní majetek, je soudním místem pro všechny spory z této smlouvy soud, příslušný k obchodnímu sídlu prodejce, pokud není uvedeno výlučné soudní místo. Prodejce však je také oprávněn žalovat obchodníka u soudu v místě jeho bydliště nebo obchodního sídla. Příslušnost na základě výlučného soudního místa tímto zůstává nedotčena.

(3) Jsme povinni Vás informovat o tom, že v souvislosti s takzvaným urovnání sporu online ze strany Evropské komise je poskytována odpovídající online platforma. Tuto platformu můžete vyvolat přes následující odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

V této souvislosti jsme kromě toho povinni Vám sdělit naši e-mailovou adresu:info@meltem.com

 

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, Am Hartholz 4, D-82239 Alling, dále jen „prodejce“.

Stav 2016

§ 1 Všeobecné údaje, definice pojmů

(1) Prodejce nabízí zboží přes e-shop. Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro obchodní vztah mezi prodejcem a zákazníkem ve znění, které platí v době objednávky.

(2) Spotřebitelem je každá fyzická osoba, uzavírající právní obchod k účelům, které převážně nemají žádnou souvislost s její komerční ani samostatnou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo osobní společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu vykonávají svou komerční nebo samostatnou profesní činnost. Zákazníky ve smyslu obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé.

(3) Individuální smluvní dohody mají před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Odlišné, rozporuplné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky se nestávají součástí smlouvy kromě případů, kdy je jejich platnost výslovně schválena.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Prezentace zboží na webových stránkách prodejce nepředstavuje nabídku v právním smyslu, nýbrž pouze výzvu pro zákazníka k poskytnutí nabídky v právním smyslu. Objednané zboží se může na základě technických možností zobrazení v spravedlivě požadovatelném rámci odlišovat od zboží, prezentovaného na internetu, zejména přitom může dojít k barevným odchylkám, jejichž akceptování lze spravedlivě požadovat.

(2) Objednávku může zákazník realizovat přes internetové stránky prodejce, e-mailem, faxem nebo písemnou formou. Objednávka zákazníka představuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy na objednávané zboží.

(3) Prodejce potvrdí doručení objednávky zákazníka neprodleně faxem nebo e-mailem.

a) Kupní smlouva není realizována při placení předem/ bankovním převodem nebo dobírkou tímto potvrzením objednávky, nýbrž až zasláním samostatného e-mailu s potvrzením objednávky nebo dodávkou zboží. Prodejce je při platbě předem/ bankovním převodu nebo dobírce oprávněn k akceptování smluvní nabídky v objednávce během 2 pracovních dnů. Z právního hlediska jsou přijetí nabídky nebo dodávka objednaného zboží během této lhůty rovnocenné.

b) Při platbě metodou PayPal je smlouva realizována již platebním příkazem zákazníka. Podmínkou pro účinné uzavření smlouvy je vždy skutečnost, že je proces objednávky uzavřen odesláním objednávky.

(4) Uzavření smlouvy probíhá s tou výhradou, že v případě nesprávné nebo ne řádně provedené vlastní zásobovací dodávky výkon neproběhne nebo proběhne pouze částečně. Toto pravidlo platí pouze v tom případě, že neuskutečněná dodávka není způsobena prodejcem a tento s patřičnou péčí uzavřel konkrétní zajišťovací obchod s dodavatelem. Prodejce provede veškeré spravedlivě požadovatelné úkony k opatření zboží. V opačném případě bude platba neprodleně vrácena. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován.

(5) Pokud zákazník zboží objedná elektronickou formou, je smluvní text prodejcem uložen a zákazníkovi i s právně integrovanými všeobecnými obchodními podmínkami zaslán po uzavření smlouvy e-mailem.  

§ 3 Výhrada vlastnictví

(1) U spotřebitelů si prodejce vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného uhrazení kupní ceny. U podnikatelů si prodejce vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu.

(2) Při porušování smlouvy ze strany zákazníka, zejména při prodlení v platbách, nesprávných údajích zákazníka o jeho bonitě nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je prodejce (případně po poskytnutí lhůty) oprávněn k odstoupení od smlouvy a vyžádání zboží v souladu se smlouvou, pokud zákazník ještě neprovedl platbu nebo ji neprovedl v plné výši.

(3) Podnikatel je oprávněn zboží v řádném obchodním procesu dále prodávat a postupuje tímto prodejci již nyní veškeré pohledávky ve výši částky faktury, které mu vzniknou dalším prodejem oproti třetím subjektům. Prodejce postoupení přijímá. Po postoupení je podnikatel oprávněn k inkasu pohledávky. Prodejce si vyhrazuje právo inkasovat pohledávku sám, jakmile podnikatel řádně neplní své platební závazky a dostane se s platbou do prodlení.

(4) Prodejce se zavazuje, že příslušné jistiny na požádání zákazníka uvolní natolik, nakolik realizovatelná hodnota zboží překračuje zajišťovanou pohledávku o více než 10%. Volba uvolňovaných jistin přitom přísluší prodejci.

§ 4 Odměna

(1) Uvedená kupní cena je závazná. V kupní ceně je obsažena zákonná DPH. Přepravní náklady expedice jsou uvedeny pod kolonkou Expedice. Náklady na balení jsou v expedičních nákladech již obsaženy.

(2) Zákazník se zavazuje uhradit celkovou cenu během 14 dnů po obdržení potvrzení zakázky e-mailem, resp. obdržení faktury. Po uplynutí této lhůty se zákazník dostává s platbou do prodlení. Spotřebitel je povinen během prodlení úročit dluh ve výši 5% nad základní úrokovou sazbou. Podnikatel je povinen během prodlení úročit dluh ve výši 9% nad základní úrokovou sazbou. Podnikatel při prodlení s pohledávkou kromě toho dluží paušální platbu ve výši 40 Euro. Toto pravidlo platí i tehdy, pokud je podnikatel v prodlení se zálohovou platbou nebo jinými splátkami. Oproti podnikateli si prodejce vyhrazuje uplatnění vyšší škody z prodlení. Paušál podle věty 5 se započítává na dlužný nárok na náhradu škody, pokud je škoda odůvodněna v nákladech právního stíhání.

(3) Zákazník má právo na zápočet jen tehdy, pokud jsou jeho protinároky právoplatně zjištěny, uznány nebo nejsou prodejcem rozporovány. Právo kupujícího na zápočet se smluvními a jinými nároky z dohodnutého obchodu nebo realizace tohoto smluvního vztahu tímto zůstává nedotčeno. Zákazník může právo na zadržování vykonat pouze tehdy, pokud jeho protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

§ 5 Možnosti platby

(1) Zákazníci mohou kupní cenu uhradit předem/ bankovním převodem, metodou PayPal nebo dobírkou.

(2) Při platbě metodou PayPal se zákazník musí zaregistrovat na www.paypal.de. Platí podmínky používání podle paypal.de [www.paypal.de].

(3) Při platbě dobírkou provádí zákazník platbu přímo u spediční firmy.

(6) Informace o případně vzniklých nákladech zvolené platební metody naleznete v našich podmínkách Informace pro zákazníky a v přehledu platebních metod na našich internetových stránkách.

§ 6 Expedice

(1) Prodejce dodává výlučně ve Spolkové republice Německo.

(2) Dodací lhůta pro dodávky v rámci Německa je uvedena na příslušné stránce nabídek. Začátek dodací lhůty je určen (v závislosti na zvolené metodě platby) podle odstavce 3 až 4.

(3) Při platbě předem/ bankovním převodem nebo metodou PayPal začíná dodací lhůta jeden den po podání platebního příkazu. U všech ostatních platebních metod začíná tato lhůta jeden den po objednávce.

(4) Pokud začátek nebo konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo zákonný svátek, posouvá se začátek, resp. konec lhůty na následující pracovní den.

(5) V souvislosti s výhradou řádné vlastní zásobovací dodávky odkazuje prodejce na § 2 odst. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(6) Prodejce je oprávněn provést částečnou dodávku, pokud lze akceptování částečné dodávky se zohledněním zájmů od zákazníka spravedlivě požadovat. Taková dodávka nemá vliv na obsah smlouvy, zejména na prodejcem dluženou platbu nebo dohodnutou lhůtu platby. Zákazníkovi částečnou dodávkou nevznikají žádné další náklady.

§ 7 Přechod rizik

(1) U spotřebitelů přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení prodávaného zboží na spotřebitele i při zasilatelském nákupu předáním zboží.

(2) U podnikatelů přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení zboží na podnikatele předáním zboží; při zasilatelském nákupu vydáním zboží spediční firmě, řidiči, resp. osobě či subjektu, který je určen k realizaci expedice.

(3) Pokud je zákazník v prodlení s přijetím zboží, je situace stejná, jako kdyby mu zboží bylo předáno.

§ 8 Záruka

(1) Zákazníkovi přísluší zákonné právo na záruku, které je modifikováno podle §§ 8, 9 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(2) Objednané zboží se může v rámci spravedlivě požadovatelných podmínek nepatrně odlišovat od zboží, zobrazeného na internetu. Tímto odkazujeme na § 2 odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Spotřebitelé si mohou vybrat, zda budou požadovat dodatečné plnění dodatečnou opravou nebo náhradní dodávkou. Prodejce je oprávněn odmítnout způsob zvoleného dodatečného plnění, pokud je tento způsob možný pouze s nepřiměřenými náklady a jiný způsob dodatečného plnění nepředstavuje pro spotřebitele výrazné znevýhodnění. U podnikatelů poskytuje prodejce za vady zboží nejprve dle své volby záruku opravou nebo náhradní dodávkou.

(4) Pokud dodatečné plnění nemohlo být realizováno, může zákazník dle své volby požadovat snížení kupní ceny, zrušení smlouvy (odstoupení) nebo náhradu škody místo realizace výkonu. Při nepodstatných závadách nepřísluší zákazníkovi (se zohledněním oboustranných zájmů) žádné právo na odstoupení. Místo náhrady škody za neprovedení výkonu může zákazník požadovat náhradu marných nákladů v rámci § 284 BGB, které v důvěře v dodávku zboží učinil a řádným způsobem učinit mohl. Pokud zákazník zvolí náhradu škody místo realizace výkonu, platí omezení ručení podle § 9 odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

(5) Podnikatelé musejí prodejci oznámit zřejmé vady dodaného zboží během lhůty dvou týdnů od přijetí zboží; v opačném případě je uplatňování záručního nároku vyloučeno. Pro dodržení lhůty postačuje včasné odeslání, resp. oznámení. Pro obchodníky platí § 377 obchodního zákoníku.

(6) Pokud je zákazník podnikatel, platí jako provedení zboží zásadně pouze popis produktu prodejce. Veřejné výroky, vychvalování nebo reklama výrobce nepředstavuji žádné smluvně dohodnuté parametry zboží.

(7) Záruční lhůta pro spotřebitele obnáší 2 roky od dodávky zboží. Na rozdíl od tohoto ustanovení je záruční lhůta pro podnikatele 1 rok od dodávky. U použitých věcí je záruční lhůta také jeden rok od dodávky zboží. Jednoroční záruční lhůta neplatí, pokud lze prodejci vyčíst hrubé zavinění, dále nikoli v případě prodejcem zaviněných poranění a poškození zdraví a při ztrátě života zákazníka, v případě záruky a v případě regresu dodávky podle §§ 478, 479 obchodního zákoníku. Ručení prodejce podle zákona o ručení za produkt zůstává tímto nedotčeno.

(8) Na rozdíl od odst. 7 platí regulérní lhůta promlčení, pokud prodejce určitou vadu úmyslně zamlčel.

(9) Prodejce zákazníkovi v právním smyslu neposkytuje žádné záruky, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Záruky výrobce zůstávají tímto nedotčeny.

§ 9 Omezení ručení

(1) U porušení povinností z mírné nedbalosti se ručení omezuje podle druhu zboží na předvídatelnou, smluvní typickou, bezprostřední průměrnou škodu. Toto ustanovení platí i u porušení povinností z mírné nedbalosti zákonných zástupců nebo zaměstnanců, resp. pomocníků prodejce. Prodejce neručí při porušení nepodstatných smluvních povinností z mírné nedbalosti. Oproti tomu ručí za porušení podstatných smluvních právních pozic zákazníka. Podstatné smluvní právní pozice jsou takové, které má smlouva zákazníkovi podle obsahu a účelu smlouvy poskytovat. Prodejce dále ručí za porušování povinností, jejichž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž splnění se zákazník smí spoléhat.

(2) Shora uvedená omezení ručení se netýkají nároků zákazníka ze záruk a/nebo ručení za produkt. Omezení ručení dále neplatí při úmyslu, porušení smluvně zásadních povinností a prodejcem zaviněných poranění a poškození zdraví, resp. při ztrátě života zákazníka.

(3) Prodejce ručí pouze za vlastní obsahy na internetové stránce svého e-shopu. Pokud je přes odkazy umožněn přístup k jiným internetovým stránkám, není prodejce odpovědným za zde obsažené cizí obsahy informací. Cizí obsahy informací nevydává za vlastní. Pokud prodejce zjistí protiprávní obsahy na externích internetových stránkách, přístup k těmto stránkám neprodleně zablokuje.

§ 10 Závěrečná ustanovení, smírné řešení sporů

Platí právo Spolkové republiky Německo. U spotřebitelů, kteří smlouvu neuzavírají k profesním nebo komerčním účelům, platí tato volba práva pouze v té souvislosti, že nebude rušena poskytnutá ochrana povinnými ustanoveními práva toho státu, ve kterém má spotřebitel svůj obvyklý pobyt. Ustanovení nákupního práva UN nejsou aplikována. §§ 161, 640 TDSG zůstávají nedotčeny.

(2) Pokud je zákazník obchodníkem, právní osobou veřejného práva nebo představuje veřejně-právní zvláštní majetek, je soudním místem pro všechny spory z této smlouvy soud, příslušný k obchodnímu sídlu prodejce, pokud není uvedeno výlučné soudní místo. Prodejce však je také oprávněn žalovat obchodníka u soudu v místě jeho bydliště nebo obchodního sídla. Příslušnost na základě výlučného soudního místa tímto zůstává nedotčena.

(3) Jsme povinni Vás informovat o tom, že v souvislosti s takzvaným urovnání sporu online ze strany Evropské komise je poskytována odpovídající online platforma. Tuto platformu můžete vyvolat přes následující odkaz: ec.europa.eu/consumers/odr V této souvislosti jsme kromě toho povinni Vám sdělit naši e-mailovou adresu: info@meltem.com